• Klasseledelse

  God klasseledelse handler om at organisere læringsrummet, så det tilgodeser alles behov, og så der opstår et frugtbart læringsmiljø. Klasseledelse er således det, en lærer eller en pædagog foretager sig for at skabe faglig og social udvikling i en klasse. Det er lærerens opgave at skabe rum for, at eleverne trives både fagligt og socialt. Det betyder, at klasseledelse dækker over mange forskellige opgaver:

  • Organisere og udføre undervisning

  • Opbygge gode relationer mellem eleverne samt mellem lærer og elev

  • Støtte op om klasseregler

  Der skelnes mellem forskellige typer klasseledelse: læringsledelse, relationsledelse og adfærdsledelse.

 • Formål og mål i undervisningen

  Lærerne fastsætter klare mål for, hvad eleverne skal kunne, når et undervisningsforløb slutter. Dette flytter fokus fra undervisning til læring og sætter elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Eleverne skal inddrages i læringsmål, evaluering og arbejdsmetoder.

  Alle elever skal have mulighed for at udfolde deres fulde potentiale gennem hele deres dannelses- og læringsproces. Både elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer skal udvikles.

   

 • Årsplaner

  På Søndersøskolen udarbejder lærerne årsplaner for deres undervisning. Planerne for undervisningen kan ses et kvartal frem.

  Årsplanen er et arbejdsredskab for lærerne, hvori de planlægger undervisningen i fagene for det kommende kvartal. Årsplanen skal afspejle lærernes læringsmål for faget.

  Der udarbejdes årsplaner i alle fag, og de skrives i Meebook.

  Forældrne har adgang til årsplanerne i Meebook via eget Uni-login. Vejledning og hvordan man får uni-login fås på www.meebook.dk . Vælg login-in med Uni-login - og vælg glemt login, så bliver man guidet i at få oprettet sit uni-login.

   

 • Elevplaner

  Elevplanen skal være en løbende fælles plan for lærere, pædagoger, elever og forældre til at følge den enkelte elevs mål og udvikling gennem skoleforløbet.

  Elevplanen skal være digital. På Søndersøskolen skrives elevplanen i Meebook. Der er udarbejdet princip for elevplaner på Søndersøskolen. Det kan du læse her.

  Alle fag skal omtales, men ikke nødvendigvis på alle klassetrin. Her er en oversigt over, hvilke fag der skal bidrage til elevplanen på de forskellige årgange. 

 • IT og digital dannelse

  Vores elever er storforbrugere af digitale medier og har forventninger til at lære på nye måder. De er fra små vant til at have adgang til forskellige digitale medier og tjenester - spil, sociale medier m.m. ligesom  de har arbejdet med Makerspaces i dagtilbuddene. Disse erfaringer og kompetencer har vi øje for og bruger aktivt i skolen, når det er hensigtsmæssigt.

  Vi har en del devices til rådighed for eleverne i skoletiden, ligesom der også er mange elever, som bruger deres eget device. De ældste elever i 6.-9. klasse medbringer eget device, hvis de har mulighed for det. Alternativt får de stillet et device til rådighed af skolen. Alle har mulighed for at låse deres device m.m. inde i eget locker, hvis de har lejet et hos MyLocker.dk (6. klasse) eller Elevskab.dk (7.-9. klasse). 0.-3. klasse har iPads i klassesæt, og 4.-5. klasse har flere vogne med Chromebooks.

  Elevernes mobiltelefoner kan ofte indgå som arbejdsredskab i undervisningen, og ellers skal de være lagt væk, så hverken elev, lærer eller klasse bliver forstyrret. De bruges fx. til en Kahoot (interaktiv quiz) eller til at optage og klippe en lille film med fagligt indhold, som kan være supplement til det skriftlige arbejde.

  På Søndersøskolen har vi udarbejdet principper for brug af digitale enheder. Princippet kan læses her. Her er det besluttet, at indskolingen er mobilfri. På mellemtrinnet afleveres telefonerne i mobilhoteller ved skoledagens begyndelse og eleverne får dem igen ved skoledagens afslutning. Pauserne er således helt mobilfrie. I udskolingen er timerne mobilfri, og eleverne hr adgang til deres telefoner i pauserne. 

  Vi tilbyder eleverne gratis IT-programpakker og - hjælpeværktøjer i form af Office 365 (i skyen og til fuld download), Gsuite (i skyen), Ordbogen.com (alle relevante ordbøger) og AppWriter (strivestøtte i dansk og sprogfagene). Alle programmer eller Apps tilgås ved brug af elevens Uni-login.

  Søndersøskolen har fokus på den digitale dannelse i forhold til fag, medier og digitalt mindset hos eleverne. Det spiller godt sammen med det nye Furesø Fælles Læringssyn i et 0-18 års perspektiv, hvor fokus er på bl.a. medinddragelse med henblik på medborgerskab. Der arbejdes bl.a. med digitale elevpatruljer på skolen, der hjælper i klasserne og på workshops, og der laves også læringsforløb sammen med det lokale dagtilbud. Vores elever skal gerne være kritiske, kreative og reflekterende medborgere, der med "et digitalt filter i hovedet" trygt kan møde fremtiden.

 • Karakterer og UPV

  8. og 9. klasse får tre årlige standpunktskarakterer.

  1. standpunktskarakter gives ultimo november og overføres til optagelse.dk pr. 1. december, hvor den indgår i UPV - uddannelsesparathedsvurderingen. Læs mere om UPV her og mere om de personlige og sociale forudsætninger, som indgår i UPV'en.

  2. standpunktskarakter gives for 9. klasse ultimo januar - og overføres til optagelse.dk, hvor den bruges, når der skal sendes tilmeldinger til ungdomsuddannelse afsted medio marts.

  2. standpunktskarakter for 8. klasse gives ultimo februar.

  Sidste standpunktskarakter gives for 9. klasse lige før de skriftlige prøver og for 8. klasse medio juni.

  Læs mere om kravene til standspunktskarakterer her.

  Alle standpunktskarakterer udleveres på skrift af klasselæreren.

  Karaktererne for afgangsprøverne udleveres på afgangsbeviset på dimissionsaftenen, og overføres til optagelse.dk ultimo juni måned.

 • Nationale tests

  De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

  Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau.

  På baggrund af testresultaterne kan lærerne målrette undervisningen til den enkelte elev, og i højere grad arbejde med undervisningsdifferentiering.

  De nationale test er

  • it-baserede – eleverne besvarer testene på en computer.

  • selvscorende – lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne.

  • adaptive – testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

 • Øvrige prøver og tests

  En gang årligt afholdes skriftlige terminsprøver for 9. klasse. Prøverne afholdes i ugerne før og efter juleferien og omfatter dansk retskrivning/læsning, dansk skriftlig fremstilling, matematik problemløsning og færdighedsregning, engelsk, de tre naturfag samt tysk/fransk.

  Formålet med terminsprøverne er, at eleverne kan afprøve de forhold, der udspiller sig, når de skriftlige prøver senere gennemføres. Terminsprøverne afvikles ud fra prøvecirkulærets bestemmelse for afviklingen af de skriftlige prøver.

  Eleverne får tildelt opgaver, der er på niveau med opgaverne til den skriftlige prøve. Evalueringen foregår efterfølgende på det enkelte hold, og bedømmelsen gives i form af en terminskarakter.

  De skriftlige prøver for 9. klasse ligger primo maj og de mundtlige fra slut maj til ca. d. 20 juni. 

  Læs mere om Folkeskolens Afgangsprøver her

  I løbet af hele skoleforløbet er der forskellige tests og evalueringer i de centrale fag. Det kan I læse mere om her.

   

   

Børn der holder i hånd

Stærke fællesskaber

Vi er en tryg skole med stærke faglige og sociale fællesskaber.

Sommerfugle i papirklip

Sammenhængskraft

Vi er en skole med sammenhængskraft og gode traditioner.

1. Dreng Med Mikroskop

Innovative og kreative læringsmiljøer

Vi er en bæredygtig og innovativ skole, med fokus på elevdemokrati, klima og projektbasseret læring

Sådanfoto 2017022
Del: